Úvod

O univerzitě

Blog rektora

Rozpočet JU pro rok 2019 (část II)

Rozpočet JU pro rok 2019 (část II)

Po představení obecných východisek a zdrojů rozpočtu se dostáváme k vnitřnímu rozdělování prostředků univerzity mezi její součásti.

Rozpočet univerzity se skládá z celé řady zdrojů. I nyní se soustředíme na ty hlavní z nich, tj. příspěvek na vzdělávací činnost v ukazatelích A (studenti) a K (výkon) a dotaci na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO). Ostatní zdroje jsou buď relativně malé, nebo jsou specificky určené na jednotlivé činnosti nebo součásti, takže jejich rozdělení je v rámci univerzity jaksi dáno předem (klasickým příkladem jsou granty, o které se logicky nedělíme, ale které jdou přímo na pracoviště, které je získalo).


Jak už bylo řečeno v předchozím díle tohoto malého rozpočtového seriálu, před lety univerzita drtivou většinu prostředků ve zmíněných třech oblastech (A, K, DKRVO) rozdělovala mezi součásti v podstatě stejným postupem, jakým tyto prostředky získala ze státního rozpočtu (nikoli stoprocentně, ale z podstatné části to tak bylo). Mělo to samozřejmě jednu velkou výhodu: Šlo o jednoduchou a pro vnitrouniverzitní politiku nekonfliktní metodu. Nevýhodou bylo ale to, že bylo velmi obtížné investovat do věcí nových (které logicky nic za předchozí činnost a zásluhy ze státního rozpočtu získat nemohly), stejně jako bylo obtížné rozlišovat univerzitní priority, do kterých se má přednostně investovat. Celé to vedlo i k stále většímu oslabování celouniverzitní identity a k větší a větší řevnivosti mezi fakultami.


Rozdělování prostředků právě popsaným způsobem už však není možné. Důvody jsem popsal v předchozím příspěvku. Připomněl bych i to, že ze strany MŠMT jednoznačně zaznívá očekávání "svéprávnosti" univerzit, tedy jejich vlastního způsobu vnitřního rozdělování prostředků. Univerzity, které na něco takového takříkajíc nemají (nemyslím finance, ale vnitřní sílu a jednotu), na tom budou v nových hodnoceních rozhodně hůře, což se může projevit i v přísunu dalších finančních prostředků ze strany státního rozpočtu (kdo moudře nehospodaří, tomu dáme méně). Faktem také je, že se nové metodiky ministerstva dají stále méně a méně jednoduše rozpočítat na fakulty. I tím jsme nuceni k hledání metodiky vlastní, která bude zohledňovat naše priority.


Nyní bych tedy vysvětlil to, jak vypadá práce na vlastní univerzitní metodice. Není to nic nového, letos jsme ve 3. roce jejího zavádění. Je tedy zřejmé, že pro vedení JU byla tato skutečnost od začátku prioritou. Podotýkám, že každý rok byla metodika připravována v součinnosti s kolegiem rektora (na každé schůzi byla diskuse o připomínkách a úpravách a kolegium nakonec metodiku hlasováním schválilo), senátem i odborovou organizací. V současnosti připravená metodika pro rozpočet roku 2019 je 13. verze schválená jednohlasně kolegiem rektora.

Pro rozpočet roku 2017 byla připravena malá testovací metodika, která nakonec nebyla fakticky zohledněna v rozpočtu. Přinesla však důležité zkušenosti z diskusí o jednotlivých kritériích. V roce 2018 byla zdokonalena a testována na malé části rozpočtu. V letošním roce je na základě všech těchto zkušeností dotažena do podoby, v níž je použitá na celý rozpočet. Pro příští rok plánujeme ještě její doplnění a zdokonalení tak, aby mohla sloužit už jen s eventuálními drobnými úpravami v příštích obdobích.

 

Popis metodiky

A+K

Z částí A a K se oddělí 5 %, které vytvoří tzv. Fond strategických priorit, o jehož rozdělení bude rozhodovat akademická část kolegia rektora (vedení JU a děkani fakult).


Prostředky A po oddělení oněch 5 % budou rozděleny v roce 2019 podle poměrů z let minulých (příští rok bude i zde dopracována metoda podle počtu studentů a náročnosti programů - na způsob dřívějších ministerských financovaných studentů). Malá část z těchto prostředků bude účelově určena na podporu potřebných oblastí vzdělávání v závislosti na tom, jak dopadla institucionální akreditace (čím hůře dopadla, tím větší prostředky musí daná fakulta investovat do rozvoje v této oblasti).


Prostředky K po oddělení oněch 5 % budou rozdělovány dle vlastní metodiky, která využívá některá ministerská kritéria a doplňuje jedno vlastní. Jsou to (i s váhou daného kritéria):

  1. RIV a RUV 30 %
  2. Mobility studentů 25 %
  3. Graduation rate 15 %
  4. Externí příjmy 15 %
  5. Podíl nepublikujících 10 %
  6. Pedagogové cizinci 5 %

MŠMT rozděluje tyto prostředky mezi univerzity prostým poměrem, tj. kolik procent dané univerzitě v dané oblasti náleží, tolik peněz dostane. Asi si pamatujete, že právě tento způsob převodu peněz na fakulty (který univerzita léta přebírala od ministerstva) vedl k obrovským nárůstům rozdílů mezi fakultami. Ministerstvo totiž nárůst prostředků pro vysoké školy směřovalo hlavně do ukazatele K, jehož výpočet navíc upravilo. Tím se stalo, že některé fakulty z těchto změn obrovsky profitovaly, zatímco jiné stagnovaly. Proto k rozdělení přistupujeme jinak, abychom jednak utlumili obrovské rozdíly mezi fakultami, jednak zohlednili to, že ne všem fakultám mohou tato kritéria vyhovovat pro zajištění jejich specifického typu kvality (je jistě rozdíl mezi publikací v Science, výchovou skvělého učitele nebo zdravotní sestry a popsáním unikátního archeologického nálezu - první se v RIV projeví zřetelně, druhé vůbec a třetí jen zčásti, přitom jde ve všech případech o výkon různého typu fakult, který můžeme označit jako kvalitní). JU tedy v daných kritériích počítá univerzitní průměr a na jeho základě stanovuje interval 0,5-1,5 násobku tohoto průměru. 20 % prostředků K je pak rozdělováno podle umístění v rámci tohoto intervalu, 80 % pak podle poměrů v loňském roce. Důvodem tohoto omezení je snaha příliš meziročně nerozkolísat celý systém.


Připomínám, že vývoj metodiky by měl být završen v následujícím roce, kdy by měla být připravena metodika pro rozdělování A podle počtu a typu studentů. Podle letošních zkušeností bude samozřejmě doladěno i rozdělování K.


Při pohledu na tabulky rozdělení prostředků mezi fakulty nesmíme zapomínat na to, že v nich nefigurují částky, které budou rozdělovány v rámci Fondu strategických priorit. Je to zhruba 30 mil. na celou JU, takže lze pro každou fakultu počítat i s několika miliony Kč navíc, pokud si samozřejmě fakulta obhájí potřebu prostředků na rozumné účely, které lze označit za strategické univerzitní priority.

 

DKRVO

Prostředky na DKRVO se pro letošní rok skládají z fixu (stejný jako loni) a z menší částky bonusu (letošní nárůst). Fixní část rozdělujeme následujícím způsobem:

78 % podle posledních RIV bodů

13 % podle grantů

  • 8 % jako dosud (počet a objem prostředků)
  • 3 % podle individuálních GAJU (počet)
  • 2 % excelence – ERC, EXPRO (počet)

2 % tzv. mimořádné DKRVO (postdoci, konference, knihy…)

6,5 % výzkumné infrastruktury

0,5 % univerzitní nakladatelství


Vycházíme zde i z ministerských doporučení (podpora doktorandů = zohlednění GA JU, podpora velkých infrastruktur, podpora excelence apod.)


Bonus rozdělujeme velmi provizorním způsobem. Je to aktuální reakce na věcně hodně problematickou metodu (i když po pravdě řečeno pro JU velmi výhodnou), kterou pro letošek ministerstvo použilo. Je to prostý součet publikací evidovaných ve Web of Science s impaktfaktorem v lepší polovině intervalu dané vědní oblasti (1. a 2. kvartil). To znamená, že knihy, neimpaktované časopisy nebo patenty úplně vypadly. Skoro všechny prostředky by tedy připadly PřF a FROV, zanedbatelné částky by dostaly ZF, EF, ZSF a PF a čistou nulu mají FF a TF. Je to logické, když uvážíme, v jakých vědních oborech má význam impaktfaktor. Proto počítáme rozdělení nejen podle publikací s IF v prvních dvou kvartilech, ale i z knih, článků indexovaných v databázích, sborníků ve WoS a z patentů. Jde však pouze o jednoroční provizorium. Pro příští roky jistě celou metodiku DKRVO upravíme i podle toho, jaká bude nakonec podoba hodnocení M17+, abychom co nejlépe využili již existující data a hodnocení. Bude to ale opět naše vlastní metodika, která nebude pouze kopírovat metodiku ministerskou.

 

V třetím pokračování této malé finanční univerzitní trilogie bych zakončil celé téma informacemi o rozpočtu rektorátu. Děkuji vám za pozornost a přibližně za týden zase nashledanou.

 


Komentáře

Článek zatím nikdo neokomentoval.

Nepřihlášení uživatelé musí čekat na schválení komentáře administrátorem. Pokud máte účet na Jihočeské univerzitě, můžete se přihlásit zde.